Доступні курси

Мета курсу : формування у студентів системи знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційних технологій у своїй майбутній професійній діяльності, для управління навчальним процесом, для формування елементів інформаційної та загальної культури студентів.

У курсі розглянуто основні поняття криптології, типи криптосистем, цільове призначення криптографічних методів, прикладні аспекти криптографії та криптоаналізу.

Розглядаються методи та засоби створення електронних освітніх ресурсів

Основними завданнями вивчення дисципліни "Технології інформаційного менеджменту” є отримання студентами теоретичних знань із організації управління інформаційними системами на всіх етапах її життєвого циклу та застосування інформаційних систем у маркетингу, вироблення практичних навичок із організації створення інформаційних систем і їх впровадження.

Технологія розробки програмного забезпечення(спецкурс_3к)

В курсі розглядаються прикладні додатки для обробки даних різного типу.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни методи та засоби аналізу та побудови апаратних засобів сучасних обчислювальних систем, принципи їх функціонування.

Виробнича практика. Проектно-технологічна.

 В курсі розглядаються інформаційні мережі, як навантажені телекомунікаційні мережі. Структура курсу визначається семірівневою моделю OSI. 

Методика  навчання інформатики (частина 2, спец. Середня освіта .Інформатика)

Методика навчання інформатики

Вивчаєтються принципи функціонування платформ розробки програмних продуктів для корпоративного сегменту. Зокрема приділяється увага особливостям роботи Microsoft .NET та Sun Microsystem JAVA (ORACLE).

Нормативна навчальна дисципліна підготовки магістра галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 Середня освіта, за освітньою програмою Інформатика та галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології за освітньою програмою Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Програмування (С++)

В основі курсу - програмування мовою c++ з використанням бібліотеки Qt та інтегрованого середовища розробки Qt Creator. Викладено тільки завдання до лабораторних робіт.

У курсі розглядаються методи і технології проектування програмних систем з використанням сучасних засобів опису і підтримки проектів на абстрактному рівні.

Курс орієнтований на вивчення концептуального базису і методів управління ресурсами комп'ютера. Метою курсу є вивчення основних методів, використовуваних при управлінні ресурсами в різних операційних системах.

Технологія розробки програмного забезпечення(спецкурс_3к)

Нормативна навчальна дисципліна "Інтелектуальний аналіз даних” є складовою циклу професійної  підготовки фахівців освітнього ступеня магістр та спрямована на формування у майбутніх фахівців вміння виявляти знання в даних, тобто вивчає процес знаходження нових, дійсно корисних знань у різноманітних сховищах даних.

Дисципліна «Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін спеціалізації "Веб-технології та інформаційний аналіз" за освітнім ступенем «Магістр». Спрямована на  комплексний теоретичний та практичний розгляд сучасних методів та засобів розробки веб-ресурсів.


Дисципліна «Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін програми підготовки магістра. Спрямована на отримання студентами знання та вміння практично застосовувати прикладне програмне забезпечення, що розглядається в курсі, обґрунтовувати вибір програмного забезпечення для обробки спеціалізованої інформації.


Метою викладання навчальної дисципліни " Проектування і адміністрування корпоративних мереж” є ознайомити студентів із видами та структурою сучасних корпоративних мереж та прийомами і засобами  їх адміністрування. Основними завданнями вивчення дисципліни "Проектування і адміністрування локальних мереж” є вивчення основних етапів проектування корпоративних мереж, аспектів адміністративного керування корпоративних комп'ютерних мереж, серверних операційних систем, мережевих сервісів, засобів адміністрування мереж.

Технологія навчання ком.наук у ВНЗ

При вивченні багатьох питань геометрії (наприклад, при доведенні теорем, при розв’язуванні задач на побудову і доведення, при дослідженні геометричних образів) застосовуються різні перетворення: симетрія, поворот, подібність, інверсія та ін.

Дослідження різних перетворень важливе з двох точок зору:

1.     Ці перетворення є «простішими» в тому розумінні, що при них зберігаються основні образи геометрії: відрізки, кути (при ортогональних перетвореннях), прямі лінії (при афінних і проективних перетвореннях), прямі і кола (при інверсії).

2.     Поділ геометрії на елементарну, афінну, проективну та ін., визначається тим, які з геометричних властивостей зберігаються при тих чи інших перетвореннях і які властивості не зберігаються.

Так, елементарна геометрія має справу з такими властивостями фігур, які зберігаються при рухах і подібних перетвореннях; афінна геометрія вивчає ті властивості геометричних фігур, які зберігаються при афінних перетвореннях: прямолінійність, паралельність, відношення відрізків однієї прямої та ін.

Досить часто дослідження більш загальних перетворень може бути замінена вивченням деякого афінного перетворення, яке досить добре апроксимує дане перетворення. Так поступають в гідромеханіці при вивченні складної течії рідини, в теорії пружності при вивченні деформації твердих тіл і т. п.


Курс "Математична економіка" є дисципліною для магістрів спеціальності "Математика", що викладається в 10 семестрі в загальному обсязі 108 годин. Призначення курсу - дати студенту знання основних принципів та методів побудови математичних моделей економічних явищ та процесів, включаючи основні аналітичні теорії як мікроекономіки (теорія споживання, теорія виробництва), так і макроекономіки (моделі типу "витрати-випуск"). На основі курсу студент набуває вміння використовувати результати описово-інструментального напряму економічної теорії для побудоваи та аналізу аналітичних моделей економічних явищ, чисельних розрахунків та виробленню практичних висновків на цій основі.

Дисципліна забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців із основними методиками навчання математичних дисциплін з основами лекторської майстерності.

«Теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем» нормативна навчальна дисципліна, з переліку фахової підготовки магістрів математиматиків спрямована на формування в майбутнього математика-дослідника основних понять, теоретичних положень і методів сучасної теорії диференціальних рівнянь та динамічних систем та вміння застосувати їх до розв’язання фізичних та інших прикладних задач.

Метою викладання дисципліни є: ознайомлення та оволодіння основними математичними поняттями, теоретичними положеннями і методами сучасної теорії диференціальних рівнянь, уміння будувати і досліджувати математичні моделі динамічних процесів з врахуванням природи реальних фізичних систем.